Barbarismes

COMENTARI

Cadascuna de les entrades que trobareu ací ha passat per un procés de selecció, redacció i revisió que ha ocupat uns quantes persones del nostre equip. Malgrat això, si hi trobeu errades de qualsevol mena, estarem contents que ens contacteu a través de l'adreça del portal i mirarem de posar les coses tal com cal.

Hi ha entrades de tres menes:

Entrades correctes. Exemple: bessó d’una qüestió
Una explicació + sinònims + exemples d'ús + (de vegades) el lloc de recollida del mot: poble, comarca, territori, mitjà de comunicació, llibre, etc.
Quan no s'esmenta cap lloc, sol ser una entrada habitual gironina. Hem de tenir en en compte que dos pobles, Capmany i Amer, han estat a l'inici del nostre treball de camp.

Entrades que és millor d'evitar. Exemple: baixar dels núvols*
Generalment són frases fetes o locucions que ens han arribat a través de la ràdio, la televisió, els diaris, etc. Algunes són de gran ús. Us recomanem de fer servir les solucions més genuïnes que a cada entrada us proposem.

Barbarismes. Exemple: barallar una possibilitat**