Presentació

Petita història

Aquest diccionari s’ha fet a partir d’un recull de mots i de frases fetes que vaig començar jo l’any 1975. Arreplegava mots i dites que sentia als diferents llocs on anava: al carrer, a casa, al cafè o a la feina. A més també hi incloïa mots agafats de revistes , diaris, llibres...

A partir de l'any 1993, per mitjà d'anuncis a diaris, revistes, una ràdio i contactant amb amics es va anar fent i consolidant un equip d'autors i col·laboradors. No cal ni dir que sense ells no s'hauria assolit el nostre objectiu. Tristament, dos dels millors autors del diccionari, els Srs. Tosca i Pardo, ja no són en aquest món.

Gràcies al treball conjunt s’ha pogut anar ampliant el nombre d’entrades i fer una feina tècnicament millor. Sense els companys, aquests projecte no hauria pogut avançar.

L’any 2002 va sortir en paper el primer volum de l’obra, dedicat només a mots. Aquest primer volum conté cinc parts: a) mots correctes, b) procedència d’aquests mots, c) algunes qüestions gramaticals, d) recull de barbarismes, e) índex alfabètic (que mena a les entrades correctes).

Actualment el diccionari no es troba a les llibreries. El tenim penjat al nostre web (http://www.dicpc.cat/), tret de les parts b) procedència dels mots correctes, i e) índex alfabètic. Com que aquests dos apartats del diccionari són molt detallats i contenen informació que pot interessar a estudiosos de la llengua, el regalarem a qui ens el demani (mentre ens en quedin).


Objectius


1 Aquest portal vol ser una eina, una ajuda, per a totes les persones que vulguin trobar maneres de dir i sinònims de les diferents regions catalanes.

Som partidaris de l'intercanvi de mots i frases fetes entre tots els llocs de la nostra parla per, d’aquesta manera, enriquir-nos mútuament. Els catalanoparlants ens hem de comunicar, tenim dret a la totalitat del nostre idioma.

Nosaltres aportem molts exemples trets de la llengua oral, perquè pensem que la llengua dels nostres avis és més genuïna que la llengua escrita.

2 Pretenem mantenir un nivell de llengua bo, tal com fan les nacions més cultes, amb els canvis que hi calguin, però respectant l’esperit de la llengua.


Contingut


Cadascuna de les entrades que trobareu ací (tant al volum 1 com al 2) ha passat per un procés de selecció, redacció i revisió que ha ocupat uns quantes persones del nostre equip. A la nostra obra hi ha entrades de tres menes:

1 Entrades correctes. Exemple: bessó d’una qüestió

Una explicació + sinònims + exemples d'ús + (de vegades) el lloc de recollida del mot: poble, comarca, territori, mitjà de comunicació, llibre, etc.

Quan no s'esmenta cap lloc, sol ser una entrada habitual gironina. Hem de tenir en compte que dos pobles, Capmany i Amer, han estat a l'inici del nostre treball de camp.

2 Entrades que és millor d'evitar (duen un asterisc). Exemple: baixar dels núvols*

Generalment són frases fetes o locucions que ens han arribat a través de la ràdio, la televisió, els diaris, etc. Algunes són de gran ús. Us recomanem de fer servir les solucions més genuïnes que a cada entrada us proposem.

3 Barbarismes clars (duen dos asteriscs). Exemple: barallar una possibilitat**

No hem incorporat al diccionari els darrers canvis gramaticals. No tenim temps de fer-ho.


Segon volum

Així com el primer volum és dedicat als mots, en aquest segon volum recollim expressions, locucions o maneres de dir.

Hem procurat que el nostre recull contingui entrades de molts indrets de parla catalana. Evidentment, trobar un equilibri en el nombre d'entrades és difícil. Sempre hi haurà més entrades dels llocs on hi ha companys que ens ajuden directament que dels altres, però hem mirat que tothom s’hi trobi representat.

Aquest volum conté entrades correctes i entrades que no en són. A cada frase correcta procurem afegir-hi uns sinònims i uns exemples d'ús, tal com els hem sentits o llegits. A les entrades incorrectes hi fem constar com es poden dir de manera acceptable. L’ús de l’asterisc, un o dos, en aquest volum indica si són més o menys barroeres.

És evident que ens podem equivocar, com tothom, perquè, a més de les nostres limitacions, una llengua és una matèria que es mou i evoluciona. Tanmateix, l'aportació d'un grup de persones que han estudiat cadascun dels ítems, pensem que dóna consistència a les opcions que hem pres, ja que han estat consensuades.

Sempre procurem orientar el lector i, si pot ser, estalviar-li feina. Efectivament, tots estem molt enfeinats i no podem pas, a l'hora de parlar o d'escriure, posar-nos a investigar sobre la bona o la mala qualitat de les frases que volem usar. El nostre grup ja ho ha fet, ja hi ha pensat. Així el lector sap de seguida quin és el nostre parer sobre cada tema.

En aquest segon volum, tal com vam fer en el primer, preteníem incloure-hi un índex que ens portés a cadascuna de les entrades del diccionari per diferents camins. Després de moltes hores de feina hi hem renunciat. És tan gran l'obra i tan petit l'equip que no ho podem fer.

També ens adonem que caldria fer un repàs exhaustiu del segon volum de l’obra a fi d’esporgar-hi errades de tota mena. Dissortadament tampoc no ho podem fer, no ens hi podem dedicar.

Esperem que aquest treball sigui de profit a totes les persones que s'interessen pel bon ús d'aquesta nostra llengua.


Sebastià Oliveras i Duran

Diccionari Pràctic i Complementari