O

OBEIR 1 1 escoltar, feina, manar, obeir Fer, algú, allò que li manen (Men-Mall). | SIN: Creure, escoltar, fer cas. || Ex: Costa més manar bé que obeir. 2 fatigat, salut, ventre, vomitar Pair bé; per ext. treballar bé, una part del cos (Men). | SIN: Digerir, assimilar, fer la digestió. || Ex: Va menjar bròquil i no el va poder obeir (pair; després va haver de gitar). Estic molt cansat: les cames no m’obeeixen (no poden tirar més).

OBERTA ferida, pell, tall Estrip a la pell (Men). | SIN: Fissura, tall, aixap (Men). || Ex: Em vaig fer una oberta de tres dits, al braç, amb un filferro. Ha caigut i s’ha fet un aixap al cap (P. Melis Men).

OBLIGACIÓ feina, molèstia, obligació, vell Deure de fer una cosa (Val-Men-Mall). | SIN: Missió, imperatiu, deure, responsabilitat. || Ex: El meu germà pot sortir molt perquè no té obligacions (és fadrí i no ha de tenir cura de fills, sogres, etc.). Am A -Cada dia faig el dinar. B -Obligació hi ha! (= ja et toca). C -Tenim cura del pare, que ja és molt vell. D -Obligació hi teniu! (= ja ho heu de fer).

OBRA 1 construcció, edifici, roc Paret feta amb pedra o maons i lligada amb morter (Val-Men). | SIN: Mur. || Ex: La barraca dels veïns és de paret seca i la nostra d’obra. 2 construcció, edifici, habitatge (*) Obra vista: paret o edifici fet amb maons o totxanes que es veuen, és a dir, sense revestir de ciment (Val-Men). | SIN: (Cara vista, paret sense lluir Val). || Ex: Ens estem en una casa d’obra vista.

OBSEQUIAR 2 afalagar, amistat, comportament, tracte Tractar, a algú, molt bé, amb moltes atencions (Val-Men). | SIN: Fer compliments, tenir moltes atencions. || Ex: Quan vam anar a la festa de Tordera ens van obsequiar molt bé.

OCASIÓ causa, perill, raó Cosa que és o pot ser la causa d’un fet posterior (Val-Men). | SIN: Esca, causa, motiu, font. || Ex: Aquesta galleda, al mig del pas, serà l’ocasió de fer-se mal algú.

OCUPAR 1 afer, cura, encarregar, feina, fer Tenir cura d’una persona o d’un afer (Val-Men-Mall). | SIN: Preocupar-se, tenir cura, curar. || Ex: Se n’ocupa molt, del seu pare. 2 lloc, omplir, ple Tenir un lloc ple d’alguna cosa (Val-Men-Mall). | SIN: Omplir, atapeir, cobrir. || Ex: No ocupen cap lloc, aquests llibres (= molt poc espai). 3 avançar, escola, filera, guardar, lloc, nen, ordre (**) (p) Guardar lloc per a una altra persona, en una fila, sense respectar l’ordre d’arribada (Men). | SIN: Deixar passar. || Ex: Mestre, en Fortunat ocupa (deixa passar un seu amic; i això no es pot fer, és clar, segons la mainada).

OFENDRE 3 broma, molestar, ofendre, olor, seure Fer-se desagradable una persona, una cosa o allò que algú diu (Val-Men-Mall). | SIN: Molestar, cansar, faltar (ofendre de paraula Val). || Ex: A mi, la pudor de conills m’ofèn (és massa forta). En Bernat, quan parla, ofèn (vol fer bromes i no en sap). Seure en una cadira calenta ofèn (molts la canvien o hi posen un paper). Sempre que parla, falta (Val).

OFERIR demanar, negoci, oferir, producte, vendre (**) Demanar, a algú, si vol comprar un producte (Val-Men-Mall). | SIN: Vendre. || Ex: Han vingut dues noies a oferir llibres. En Ferriol m’ha ofert préssecs a molt bon preu.

OI 1 assegurar-se, demanar, expressió, preguntar Mot que s’usa per demanar, a algú, el seu assentiment. | SIN: Eh?, (no?, veritat? Val). || Ex: Anirem als cavallets, oi? 2 fam, malestar, menjar, repugnància, salut, ventre Malestar d’una persona, quan té l’estómac que no li treballa prou bé (també oit* a Am) (també oix a Val) (Val-Men-Mall). | SIN: Fàstic, mareig, ganes de gitar. || Ex: Avui no soparé perquè suara tenia ois. La nena fa ois (rota). No he paït prou bé el dinar: tinc ois (rots agres).

OLIADA líquid, oli, residu Líquid que roman al trull, un cop se n’ha tret l’oli bo (s’usa oliada per indicar que hi ha molt d’oli Mall). | SIN: Oliasses, solatge de l’oli, oli de remòlt (Val). || Ex: L’oliada, la llencem a la riera (ribera a Ca).

OLIAR cuinar, menjar, oli Posar oli en allò que es menja (Men). | SIN: Amanir, adobar (Val). || Ex: M’agrada el pa amb tomàquet ben oliat. No són pas massa oliats, els brunyols? Adobem l’encisam? (Val).

OLÍMPICAMENT 4 completament, menyspreu, rebuig, refusar Sense cap consideració (Val-Men). | SIN: Completament, totalment, del tot, amb menyspreu. || Ex: El deixen de banda olímpicament.

OLIÓS -OSA condiment, excés, menjar, oli Amb molt d’oli (també oliat a Ca i a Am i oleiós** a Am) (Val-Men-Mall). | SIN: Greixós. || Ex: Els calamars eren oliosos.

OMBRA 1 desconfiar, poc, senyal, vergonya Acció que sembla que pot tenir repercussions o aspectes negatius. | SIN: Indici, signe. || Ex: No hi pot haver la més lleugera ombra de sospita. -TV3- ...projecta una ombra de vergonya sobre l’exèrcit (un cop d’estat). -TV3- 2 emmalaltir, salut Malaltia que no es presenta en un estat greu. | SIN: Afecció, terrabastada de salut. || Ex: Va tenir una ombra de feridura.

ONCLE família Germà del pare o de la mare o casat amb un germà o una germana d’un dels pares (a Ca i a Am uncle; modernament sentim molt tiet) (es diu el conco i la tia Men-Mall). | SIN: Conco (Men-Mall). || Ex: L’oncle em va dur a fires.

ONCLET fadrí, família, vell (*) Oncle fadrí que viu en una casa. | SIN: Fadrí gran, conco, matxutxo (cast. acceptat Val). || Ex: A casa hi ha els avis i un onclet (un germà de l’avi).

ORDINARI -ÀRIA 5 1 barallar, groller, màquina, persona, preu, qualitat, relació De poca categoria; de baixa qualitat (s’usa aplicat a persones Mall) (Val-Men). | SIN: Vulgar, groller, barroer, mancat de distinció, xaró, coent (Val). || Ex: Has comprat una màquina de rentar molt ordinària. Barallar-se per la mainada fa ser molt ordinari (els pares). Aquesta dona és ordinària (vulgar, Mall). 2 encàrrec, feina, servei, vehicle Nom que es donava als vehicles que feien una línia, o a les persones que es dedicaven a fer encàrrecs per a qui ho necessitava (ordinari era la persona que portava coses d’una població a una altra per encàrrec). | SIN: Missatger, correu. || Ex: Un ordinari era una tartana que anava de Figueres a Perpinyà; ara són cotxes de línia. Un cotxe ordinari ens duia els alls des de Banyoles.

ORDINARIEJAR groller, persona, qualitat, vehicle (**) Veure’s que una persona o una cosa és ordinària, grollera. | SIN: Ésser vulgar, barroer; fer coent (Val). || Ex: És un cotxe car, però odinarieja. Aquesta dona, quan la sents parlar, ordinarieja. És un cotxe car, però fa coent (Val).

ORELLUT -UDA negoci, persona, ximple (*) (p) Persona toixa, curta de gambals (només vol dir d’orelles grans Val). | SIN: Ximple, babau, (suro, sompo, mec, fava, faristol Val), queuma (Men). || Ex: Ha venut el camp per cent mil euros; quin orellut! (val el doble). Fa dos mesos que va vendre les ametles i encara no les ha cobrades. Quin faristol d’home! (Val)

ORGUE exclamació, expressió, sorpresa (**) (d) Exclamació de sorpresa. | SIN: Carai!, ostres!. || Ex: Orgue! Ja sap llegir aquesta nena! (té quatre anys) Orgue, quina veu tan maca! (d’un que canta).

ORRE 6 beguda, gust, verd, vi (**) (d) Vi sec, que té un gust aspre perquè sent el gust de la rapa (hi ha orri i orro al DCVB). | SIN: Aspre, verd, raspós. || Ex: Aquest vi que ens han donat per beure no m’ha agradat, és un xic orre.

ORSAI joc, posició (**) Posició massa avançada d’un jugador de l’equip que ataca, en alguns esports (Men). | SIN: Fora de joc. || Ex: Això no era gol: hi havia orsai.

OSCA 1 aparell, dany, defecte, entrada, ferro, senyal, tall Entrada a la fulla o al tall d’una eina (Men-Mall). | SIN: Buit, senyal, mossa (Val). || Ex: En aquest ganivet hi ha una osca que té forma d’essa. Se t’ha fet una mossa en la fulla (Val). 2 baralla, cop, exclamació, expressió, picar, sorpresa (**) Mot que es fa servir algunes vegades per no dir “hòstia”. | SIN: Ostres!, caram!, bufetada! || Ex: A -M’han de tapar cinc queixals. B -Osca! Ahir, al cafè, hi va haver un pet d’osques.

OSCAT -ADA aparell, dany, defecte, ferro (*) Amb alguna osca (Men). | SIN: Tarat, defectuós. || Ex: Aquestes llimelles que has dut, la que no és rovellada és oscada.

OSTRES 7 exclamació, expressió, malestar, sorpresa (**) Eufemisme per no haver de dir “hòstia”; indica sorpresa, admiració o enuig (ho sentim entre la gent jove Mall) (Men). | SIN: Osca!, carall! || Ex: A -D’aquesta casa, en demanen tres-cents mil euros. B -Ostres! Ostres que hem treballat, aquesta tarda!

OU menjar, ou Ou bullit: el que s’ha fet bullir sencer en aigua (a Am també sentim “ou dur”) (Val-Mall). | SIN: Ou dur (Men). || Ex: La mare m’ha fet un ou bullit amb arròs, per dinar.

OUERA animal, bossa, capsa, ou, part, recipient, sexe (*) Receptacle per posar ous (també es diu del conjunt dels testicles o escrot Val) (també es refereix a la matriu plena d’ous de la gallina Mall) (Val-Mall). | SIN: Capsa. || Ex: A casa tenim una ouera rodona i de filat (de filferro teixit).