Z

ZIGA-ZAGA 1 joc, línia, moviment Moviment que es fa avançant de dreta a esquerra i d’esquerra a dreta, successivament (Men). | SIN: Essa, giragonsa, sinuositat. || Ex: En Caius intenta una ziga-zaga (futbol) -CR-

ZUM-ZUM animal, aparell, màquina, molestar, soroll, volar Soroll suau i reiterat que arriba a les orelles de manera continuada (Men). | SIN: Remor, bonior, brunzit, brunzir (Val). || Ex: Des del llit sentim el zum-zum de la calefacció de ca l’Esteve. Ja sento el zum-zum dels tàvecs. Sentia el brunzir de les abelles (Val).